Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC

logo ETC
Certfikat ISO
  • Flaga Polski - wersja polska
  • Flaga Wielkiej Brytanii - wersja angielska
  • Flaga Niemiec - wersja niemiecka
  • Flaga Austrii - wersja austriacka
  • Flaga Francji - wersja francuska
  • Flaga Włoch - wersja włoska
  • Flaga Hiszpanii - wersja hiszpańska
  • Flaga Rosji - wersja rosyjska
  • Flaga Czech - wersja czeska

Współpraca

O nas | Praca | Współpraca


USŁUGI BADAWCZE

Szanowni Państwo,

informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury ofertowej nr 1-2018 dla projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych bezołowiowych farb utwardzanych promieniami UV przeznaczonych do zdobienia szkła użytkowego czystego i powlekanego powłokami organicznymi” planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR 2014-2020, na wykonawcę przedmiotu zamówienia, jakim jest usługa badawcza, wybrany został Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

 

 

 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej organizacji zapraszamy do współpracy:

Projektantów dekoracji ceramicznych na porcelanę, emalie i szkło.

 


ETC sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić wszystkich projektantów do uczestnictwa w Programie Otwartej Współpracy w zakresie kreowania nowych wzorców dekoracji (kalkomanii) ceramicznych, szklarskich i emalierskich, na zasadach poniższego Regulaminu.

1. Zgłoszenie do uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza_zgłoszenia oraz przygotowanego projektu (projektów) dekoracji, zwanego dalej Projektem, na adres: ETC sp. z o.o., ul. Drukarska 14, 27-800 Ostrowiec Świętokrzyski, z dopiskiem "Program Otwartej Współpracy".

2. Projekt winien być przygotowany w postaci utworu plastycznego na kartonie w znormalizowanym formacie (do B3) lub grafiki komputerowej w postaci pliku na nośniku elektronicznym według specyfikacji, lub wydruku o wysokiej rozdzielczości tzn. min. 1200 dpi.

3. Za twórcę projektu uważa się osobę, wskazaną w tym charakterze na egzemplarzach projektu. Twórca może zastrzec nie ujawnianie nazwiska osobom trzecim. W przypadku, jeżeli zgłaszającym nie jest twórca, powinien on wykazać posiadanie praw autorskich do projektu.

4. Otrzymane projekty będą przyjmowane przez ETC sp. z o.o. nieodpłatnie na okres 12 m-cy w celu ich prezentacji potencjalnym klientom, zainteresowanym zamieszczeniem dekoracji wg projektu na swoich wyrobach.

5. Zgłaszając uczestnictwo w Programie, Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez ETC sp. z o.o. z projektu poprzez jego przetwarzanie w celu prezentacji oraz prezentację przy użyciu dowolnych środków przekazu.

6. ETC sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji projektu pod względem technicznych możliwości reprodukcji i wykonania produktu w postaci kalkomanii w ciągu 14 dni od chwili przyjęcia projektu. Projekt, który nie przeszedł pozytywnie weryfikacji jest zwracany Twórcy do poprawy.

7. ETC sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia projektu do Programu bez podania przyczyn i odesłania go zgłaszającemu.

8. W przypadku przyjęcia projektu do Programu, przedstawiciel ETC sp. z o.o. uzgodni z Uczestnikiem cenę nabycia autorskich praw majątkowych do projektu w razie jego przyjęcia do wykorzystania przemysłowego. Uzgodnienie ceny powinno być potwierdzone przez Uczestnika pisemnie, przy czym za potwierdzenie pisemne uważa się również formę faxu lub e-maila.

9. Uzgodniona cena obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu w zakresie pól eksploatacji, określonych w art. 50 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. ETC sp. z o.o. zastrzega sobie prawo używania dla projektu innej nazwy, niż wskazana przez uczestnika.

11. W przypadku zainteresowania klienta prezentacją dekoracji wg projektu na wyrobie oraz wykonania w związku z tym przez ETC sp. z o.o. partii próbnej, Uczestnik ma prawo do otrzymania 50% (pięćdziesięciu procent) uzgodnionego wynagrodzenia.

12. W przypadku skierowania projektu do wykorzystania przemysłowego, tj. wykonywania partii produkcyjnych w celu ich sprzedaży, następuje ostateczne rozliczenie należności Uczestnika, zgodnie z uprzednimi ustaleniami. W przypadku uprzedniej częściowej wypłaty wynagrodzenia, ostateczna kwota jest pomniejszana o tą wartość. Ponadto z wypłat wynagrodzenia potrącane są należności publicznoprawne, do których pobrania jest zobowiązana ETC sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. ETC sp. z o.o. warunkuje dokonanie jakiejkolwiek wypłaty na rzecz Uczestnika przedłożeniem informacji, koniecznych dla wypełnienia przez ETC sp. z o.o. obowiązków płatnika należności publicznoprawnych.

14. Przejście na ETC sp. z o.o. autorskich praw majątkowych do projektu następuje z chwilą zapłaty uzgodnionej ceny i nie wymaga odrębnego oświadczenia Uczestnika.

15. Projekty, które nie zostały zakupione przez ETC sp. z o.o. w ciągu 12 m-cy od chwili przyjęcia do prezentacji są zwracane Uczestnikowi, chyba że Strony uzgodnią przedłużenie ich prezentacji na kolejny okres.

16. Osoba zgłaszająca projekt do Programu ponosi pełną odpowiedzialność wobec ETC sp. z o.o. za zgłoszenie projektu do którego nie posiada praw autorskich.

Specyfikacja przygotowania plików w postaci elektronicznej:

1. Grafika wektorowa:

.cdr do wersji 14, .ai do wersji CS3, .eps,

wszystkie elementy zamienione na krzywe,

gradienty w postaci przejścia tonalnego


2. Grafika rastrowa:

.tif, .eps, .psd - minimum 300dpi, w skali 1:1

projekty dekoracji na warstwach - .psd

elementy rastrowe tworzące np. tło min. 40 x 40 cm

 

   


Szczegółowych informacji w sprawach związanych z zasadami i realizacją Programu udziela dyrektor wydziału operacyjnego Andrzej Ziółkowski.

 

 

 

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:    Współpraca    |    Oferty pracy
do góry