Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC Kalkomania ETC

logo ETC
Certfikat ISO
 • Flaga Polski - wersja polska
 • Flaga Wielkiej Brytanii - wersja angielska
 • Flaga Niemiec - wersja niemiecka
 • Flaga Austrii - wersja austriacka
 • Flaga Francji - wersja francuska
 • Flaga Włoch - wersja włoska
 • Flaga Hiszpanii - wersja hiszpańska
 • Flaga Rosji - wersja rosyjska
 • Flaga Czech - wersja czeska

Warunki współpracy

Strefa klienta | Warunki współpracy


Składanie zapytań:

Zapytania dotyczące oferowanych przez nas materiałów, produktów i usług mogą mieć formę pisemną, także z wykorzystaniem strony internetowej lub telefonicznie. Odpowiedź zostanie udzielona w możliwie najkrótszym terminie.

Składanie zamówień:

Zamówienia na oferowane przez nas materiały, produkty i usługi wymagają formy pisemnej . Dopuszczamy składanie zamówień telefonicznych na materiały będące w ofercie magazynowej. Na każde zamówienie przesyłane jest potwierdzenie z wyjątkiem towarów magazynowych, które wysyłamy w ciągu 1-2 dni roboczych* po otrzymaniu zamówienia . Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje o ilości zamówionego towaru/produktu, cenie, terminie realizacji i ogólnych warunkach wykonania zamówienia. Potwierdzenie jest dokumentem zawarcia umowy sprzedaży.

Warunki realizacji zamówień:

dla wszystkich naszych dostaw obowiązują następujące warunki, o ile nie istnieją wyraźne inne uzgodnienia w formie pisemnej:

 1. Podane ceny są cenami netto i podlegają podwyższeniu o kwotę podatku VAT według właściwej stawki.
 2. W przypadku towarów importowanych cena ustalana jest jako równowartość w PLN kwoty waluty obcej, według kursu sprzedaży walut banku PKO BP S.A. na dzień wystawienia faktury. W potwierdzeniu zamówienia wskazana jest kwota waluty obcej oraz jej równowartość w PLN wg kursu sprzedaży walut banku PKO BP S.A.  na dzień potwierdzenia zamówienia.
 3. W przypadku towarów, produkowanych  dopuszczalne są, ze względów technologicznych, odchylenia ilości rzeczywistej w stosunku do zamówionej +/- 5 %.
 4. Zamawiający ma obowiązek odebrać zamówiony towar najpóźniej  w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez dostawcę gotowości towaru do odbioru. W przypadku nie dotrzymania tego terminu dostawca zastrzega sobie prawo do postawienia towaru w dyspozycji  innego klienta.
 5. Zamawiający nie ma prawa anulować zamówienia bez uzasadnionej przyczyny i pisemnej zgody Dostawcy.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami poniesionymi w związku z realizacją anulowanego zamówienia.
 7. Dla transportów organizowanych przez Zamawiającego, za termin dostawy uważa się datę zgłoszenia towaru do odbioru.
 8. Dla transportów organizowanych przez Dostawcę, za termin dostawy uważa się datę nadania umieszczoną na liście przewozowym.
 9. Dopuszcza się wysyłkę częściową i/lub jej przeładunek .
 10. ETC sp. z o. o nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nieterminowe wykonanie zamówienia, jeżeli było ono spowodowane przyczynami, niezależnymi od ETC sp. z o. o, których w chwili potwierdzania zamówienia nie można było przewidzieć (siła wyższa).
 11. Dostarczane materiały są objęte gwarancją jakości zgodnie z warunkami gwarancyjnymi  na ceramiczne materiały zdobnicze, pasty i kalkomanię

*- w przypadku braku przeciwskazań do realizacji wysyłki (przeterminowane płatności/przedpłata/chwilowy brak towarów dostępnych z magazynu)
 
do góry